กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 วันที่ 26 มีนาคม 2563

พรก.สถานการณ์ฉุกเฉิน-2548


ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน-พ.ศ.-2553


ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง-รวม-เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน-พ.ศ.-2550


พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ-2545


พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ-พ.ศ.2540