กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

บุคลากร

นางนิพา พงษ์สมถ้อย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสุพิชชา ศรีวิจิตรวรกุล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ