ข้อมูลบุคลากร

กลุ่มอำนวยการ

นางปสุตา สุษฏาพงษ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ
นางปสุตา   สุษฏาพงษ์
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
พนัชกร แปลงศรี นักจัดการงานทั่วไป
พนัชกร   แปลงศรี
นักจัดการงานทั่วไป
ณัฐนันท์ กาญจนาภรณ์ นักประชาสัมพันธ์
ณัฐนันท์   กาญจนาภรณ์
นักประชาสัมพันธ์
ทวีทรัพย์ สินปรีดี เจ้าพนักงานธุรการ
ทวีทรัพย์   สินปรีดี
เจ้าพนักงานธุรการ
ณัฐชนกภรณ์ กมลสุข เจ้าพนักงานธุรการ
ณัฐชนกภรณ์   กมลสุข
เจ้าพนักงานธุรการ

ดรุณีวรรณ อารีรอบ พนักงานพิมพ์
ดรุณีวรรณ   อารีรอบ
พนักงานพิมพ์


นายสุรเดช ม่วงจีน ธุรการ
นายสุรเดช   ม่วงจีน
ธุรการ
นายพยนต์ ฉ่ำมาก ธุรการ
นายพยนต์   ฉ่ำมาก
ธุรการ

นายไพศาล สัพพัญญู ช่างไฟฟ้า
นายไพศาล   สัพพัญญ
ช่างไฟฟ้า


นายสมเกียรติ คชประดิษฐ์ ช่างสี
นายสมเกียรติ   คชประดิษฐ์
ช่างสี
นายถาวร ตลับเงิน ช่างสี
นายถาวร   ตลับเงิน
ช่างสี
นายโกมล เป้าเทศ ช่างสี
นายโกมล   เป้าเทศ
ช่างสี
สุชาดา ทิพย์ละมัย แม่บ้าน
สุชาดา   ทิพย์ละมัย
แม่บ้าน
กลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวจริน โพลงเงิน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
นางสาวจริน   โพลงเงิน
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
วรรณพร โยธานารถ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วรรณพร   โยธานารถ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ลมัย ศรีเมือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ลมัย   ศรีเมือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
มะลิ นาคก้อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
มะลิ   นาคก้อน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เพ็ญพร จงจิรวงศา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เพ็ญพร   จงจิรวงศา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
พรพรรณ ไพโรจน์ พนักงานธุรการ
พรพรรณ   ไพโรจน์
พนักงานธุรการ


กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางสาวลลิตา ศรีสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
นางสาวลลิตา   ศรีสวัสดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.กลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
กรองเพชร เหล่าหล้า นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กรองเพชร   เหล่าหล้า
นักวิชาการคอมพิวเตอร์


กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวสงกรานต์ ปทุมาสูตร ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสาวสงกรานต์   ปทุมาสูตร
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สมหมาย ศรีกุล นักวิชาการเงินและบัญชี
สมหมาย   ศรีกุล
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายดาวรุ่ง แย้มอุทัย นักวิชาการเงินและบัญชี
นายดาวรุ่ง   แย้มอุทัย
นักวิชาการเงินและบัญชี
อรชา อิ่มละมัย นักวิชาการเงินและบัญชี
อรชา   อิ่มละมัย
นักวิชาการเงินและบัญชี
วราภรณ์ สำลี นักวิชาการเงินและบัญชี
วราภรณ์   สำลี
นักวิชาการเงินและบัญชี
สโรชา เกตุแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี
สโรชา   เกตุแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี
จิรัฐิติ เทพทอง นักวิชาการเงินและบัญชี
จิรัฐิติ   เทพทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี
เพลินพิศ เอี่ยมสมร เจ้าพนักงานพัสดุ
เพลินพิศ   เอี่ยมสมร
เจ้าพนักงานพัสดุ
พรทิพย์ วัติเรก รก.นักวิชาการพัสดุุ
พรทิพย์   วัติเรก
นักวิชาการพัสดุ


กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวสุธัญญา   วาดเขียน
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
เตือนใจ   จุลละครินทร์
นักทรัพยากรบุคคล
สุณี   พึ่งแก้ว
นักทรัพยากรบุคคล
จ.อ.วิชา   รอดแดง
นักทรัพยากรบุคคล
มณฑกานต์   อุ่มน้อย
นักทรัพยากรบุคคล
อุรุชา   แจ้งศรี
นักทรัพยากรบุคคล
ชนินทร   พันธุ์หล้า
เจ้าพนักงานธุรการ
ปทุมวรรณ   คงแสงชู
พนักงานธุรการ

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางนิภา พงษ์สมถ้อย นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางนิภา   พงษ์สมถ้อย
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.กลุ่ม
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สุพิชชา ศรีวิจิตรวรกุล นักทรัพยากรบุคคล
สุพิชชา   ศรีวิจิตรวรกุลี
นักทรัพยากรบุคคล


กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาวแหวนไพลิน   เย็นสุข
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
นายสมบัติ   เนตรสว่าง
ศึกษานิเทศก์
นายพิศิษฐ์   พันธุ์ดี
ศึกษานิเทศก์
กฤตยา   สมปอง
ศึกษานิเทศก์
ปราณี   คำแท้
ศึกษานิเทศก์
สุพิชฌาย์   เลาหะพานิช
ศึกษานิเทศก์
ศิริรัตน์   คอยเกษม
ศึกษานิเทศก์
กฤษณา   ขำปากพลี
ศึกษานิเทศก์
สิริสรณ์   ศักดิ์รามินทร์
ศึกษานิเทศก์
นายชินดนัย   รักษาแดน
ศึกษานิเทศก์
นายสหพร   สกนธ์กำแหง
ศึกษานิเทศก์
สุขใจ   ธนพงศ์ล้ำเลิศ
เจ้าพนักงานธุรการ
ธมนวรรณ   ยวดยิ่งยง
เจ้าพนักงานธุรการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

จรัสพักตร์   ชูพิพัฒน์
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
พาณี   ทองนิล
นักวิชาการศึกษา
วาสนา   พรมเสน
นักวิชาการศึกษา
ณัฐกานต์   วัฒนเวช
นักจัดการงานทั่วไป
พรพิมล ประทุมตัง
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พยอม   รุ่งสัมพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการ
สุกัลยา   ไทยบริรักษ์
พนักงานธุรการ

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวเบญจมาศ กลิ่นหอม ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวเบญจมาศ   กลิ่นหอม
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน


กลุ่มกฎหมายและคดี

นางวัชรี ศรแก้ว ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี
นางวัชรี   ศรแก้ว
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี
ดาวเรือง นิมิตรจิตภักดี นิติกร
ดาวเรือง   นิมิตรจิตภักดี
นิติกร