ทีมบริหารนายดำเนิน  เพียรค้า
ผอ.สพป.


นายเกษม  พูลสงค์
รอง ผอ.สพป.

นายสำเริง  แสงทัน
รอง ผอ.สพป.

นายปฐมเกียรติ  ไชยคำ
รอง ผอ.สพป.

นางสาวสงกรานต์  ปทุมาสูตร
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวสุธัญญา  วาดเขียน
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวจริน  โพลงเงิน
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวแหวนไพลิน  เย็นสุข
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

นางศรัญญา  นาคยศ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวลลิตา  ศรีสวัสดิ์
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล

นางปสุตา  สุษฏาพงษ์
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ

นางนิภา  พงษ์สมถ้อย
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางวัชรี  ศรแก้ว
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี


นางสาวเบญจมาศ  กลิ่นหอม
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน