ทีมบริหาร

นายฉลาด  สาโยธา
ผอ.สพป.
E-mail sayotha0963@gmail.com
นายเกษม พูลสงค์
รอง ผอ.สพป.
E-mail P_krok@hotmail.com
นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์
รอง ผอ.สพป.
E-mail Sutham2306@gmail.com
นางกนิษฐา ช่างถม
รอง ผอ.สพป.
E-mail kirati5150@gmail.com
นางสาวสงกรานต์ ปทุมาสูตร
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
E-mail Songkran.pa@gmail.com
นางสาวจริน โพลงเงิน
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
E-mail pjarin2015@gmail.com

นางสาวสุธัญญา วาดเขียน
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
E-mail Sutanya99lek@gmail.com
นางสาวแหวนไพลิน เย็นสุข
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
E-mail yensuk1964@gmail.com
นางจรัสพักตร์ ชูพิพัฒน์
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
E-mail
นางสาวเบญจมาศ กลิ่นหอม
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
E-mail benja3749@gmail.com
นางสาวลลิตา ศรีสวัสดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
E-mail la.sri2009@gmail
นางนิภา พงษ์สมถ้อย
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง
ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
E-mail nipapongsomtoy@gmail.com

นางวัชรี ศรแก้ว
นิติกร ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง
ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี
E-mail Paw13watcharee@gmail.com

ติดต่อ สพป.สระบุรี เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804 โทรสาร 036-351798
e-mail : director.sbr1@obecmail.obec.go.th