บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวสงกรานต์ ปทุมาสูตร
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
อรชา   อิ่มละมัย
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
พรทิพย์   วัติเรก
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ
นายดาวรุ่ง   แย้มอุทัย
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
สมหมาย   ศรีกุล
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
สโรชา   เกตุแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
วราภรณ์   สำลี
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
จิรัฐิติ   เทพทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ



เพลินพิศ   เอี่ยมสมร
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน