บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

พนัชกร   แปลงศรี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
ณัฐนันท์   กาญจนาภรณ์
นักประชาสัมพันธ์
ทวีทรัพย์   สินปรีดี
เจ้าพนักงานธุรการ
ณัฐชนกภรณ์   กมลสุข
เจ้าพนักงานธุรการ
ดรุณีวรรณ   อารีรอบ
พนักงานพิมพ์
นายสุรเดช   ม่วงจีน
ธุรการ
นายพยนต์   ฉ่ำมาก
ธุรการ
นายไพศาล   สัพพัญญ
ช่างไฟฟ้า
นายสมเกียรติ   คชประดิษฐ์
ช่างสี
นายถาวร   ตลับเงิน
ช่างสี
นายโกมล   เป้าเทศ
ช่างสี
สุชาดา   ทิพย์ละมัย
แม่บ้าน