พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ฉบับที่-4พศ62

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ฉบับที่-3พศ53

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ฉบับที่-2-พศ51

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-2547