พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-ฉบับที่-3

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-ฉบับที่-2

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-พ.ศ.-2546