โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1