โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างการบริหารงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

โครงสร้างผู้บริหารงานเขต-10-กลุ่ม

ภารกิจส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

โครงสร้างแบ่งส่วนราชการภายใน-10-กลุ่ม

องค์คณะบุคคล ก.ต.ป.น.

องค์คณะบุคคล-กตปน