ผลประเมิน RT โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม

โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม     ผลประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading test: RT) คะแนนเฉลี่ยโรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรมได้ร้อยละ 96.03 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ระดับภาค ระดับสพฐ. และระดับประเทศ มีนักเรียนชั้นป.1 ทั้งหมด 13 คน มีนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนจำนวน 3 คน ได้แก่ ด.ญ.รวิประภา จันทร์ลาภา ด.ญ.เบญจมาศ ฤทธิ์กำลัง และด.ญ.วิไลรัตน์ กันหากุล ครูประจำชั้น นางรุ่งนภา ศิริภูมิ ขอแสดงความชื่นชมทั้งคุณครูและนักเรียนทุกคนค่ะ