โรงเรียนบ้านหนองกะเบาประชุมวีดิทัศน์ทางไกลผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 นางกมลชนก ทุสาวุธ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกะเบา ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2563 เวลา 13.00-14.30น. ร่วมประชุมวีดิทัศน์ทางไกลผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting เพื่อหาแนวการจัดการเรียนการสอนแบบทางไกล และการดำเนินงานต่างๆในช่วงปิดภาคเรียนในสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อCovid-19 โดยให้ทุกกิจกรรมดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เพื่อเกิดแก่ประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน และผู้ปกครอง