การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๑ นายเกษม พูลสงค์,นายสำเริง แสงทัน,นายปฐมเกียรติ ไชยคำ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๑ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์และบุคลากรในสังกัดร่วมประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ ๔/๒๕่๖๓ “การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)”ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร สพป.สระบุรี เขต ๑