“การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วย Digital Platform”

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำกรอบเนื้อหาการอบรมผ่านระบบออนไลน์ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาความสามารถการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วย Digital Platform ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย นายปฐมเกียรติ ไชยคำ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๑ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและข้าราชการครูในสังกัด เพื่อพัฒนาความสามารถของครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับครู และส่งเสริมการนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้วย Digital Platform อีกทั้งเป็นการพัฒนาความรู้ให้ศึกษานิเทศก์มีความรู้ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กระบวนการ Coaching & Mentoring พร้อมกับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาการเรียนรู้ ผ่านระบบออนไลน์ และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู ณ ห้องประชุมพระพุทธฉาย อาคาร ๒ ชั้น ๑ สพป.สระบุรี เขต ๑ และแบ่งกลุ่มดำเนินการจัดกรอบเนื้อหาหลักสูตร ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร อาคาร ๑ ชั้น ๓ สพป.สระบุรี เขต ๑ ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด