การนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนและการจัดการเรียนการสอน “โรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้ของเด็กหยุดไม่ได้”

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนและการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายปฐมเกียรติ ไชยคำ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อกำหนดดำเนินงานนิเทศ ติดตามความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง และช่วยให้สถานศึกษาสามารถวางแผน ออกแบบและจัดการเรียนการสอนที่บ้านนักเรียน เนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19) และตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบาย “โรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้ของเด็กหยุดไม่ได้” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท อาคาร ๑ ชั้น ๒ สพป.สระบุรี เขต ๑ ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด