ประชุมทีมบริหาร สพป.สระบุรี เขต 1 ครั้งที่ 15/2563

ทีมบริหาร สพป.สระบุรี เขต 1 ได้รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 19/2563 และประชุมทีมบริหาร สพป.สระบุรี เขต 1 ครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 โดย นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุม ได้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัตงาน พร้อมแจ้งข้อราชการต่างๆ และรับทราบนโยบายการจัด การศึกษา รวมถึงแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ