ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ พร้อมด้วยนายเกษม พูลสงค์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๑ และคณะทำงาน ร่วมประชุมชี้แจงการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร อาคาร ๑ ชั้น ๓ สพป.สระบุรี เขต ๑