ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑ เป็นประธานกรรมการให้คำปรึกษา(Coaching Team) การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๑ เป็นประธานกรรมการให้คำปรึกษา/แนะนำ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี พร้อมด้วยคณะกรรมการ ให้คำปรึกษา/แนะนำ (Coaching Team) การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัดที่กำหนด โดยกำหนดการภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ สพป.อ่างทอง และ ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ สพป.ลพบุรี เขต ๑