ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการ สพป. สระบุรี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ พร้อมด้วย นายปฐมเกียรติ ไชยคำ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๑ นางสาวแหวนไพลิน เย็นสุข ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะกรรมการ ร่วมประชุมเสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ สำหรับการพัฒนาการศึกษา ให้การขับเคลื่อนการดำเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ให้มีทิศทางที่ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร อาคาร ๑ ชั้น ๓ สพป.สระบุรี เขต ๑