ประชุมการติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ และมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563