ประชุมคณะกรรมการเก็บรวบรวมตรวจสอบข้อมูล ผลการปฏิบัติงานสายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเก็บรวบรวมตรวจสอบข้อมูลผลการปฏิบัติงานสายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ พร้อมด้วย นายสำเริง แสงทัน,นายปฐมเกียรติ ไชยคำ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๑ และคณะกรรมการ นำโดย นางสาวสุธัญญา วาดเขียน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลร่วมประชุมเพื่อวางแผนให้การดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาและแบบเก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.สระบุรี เขต ๑ พร้อมทั้งกำหนดปฏิทินการดำเนินการ ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร อาคาร ๑ ชั้น ๓ สพป.สระบุรี เขต ๑