โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต ๑

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรีเขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต ๑ พร้อมด้วย นายสำเริง แสงทัน นายปฐมเกียรติ ไชยคำ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมเสริมความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการขยะอย่างถูกต้องและจัดการขยะอันตรายให้ถูกวิธี ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร อาคาร ๑ ชั้น ๒ สพป.สระบุรี เขต ๑