โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามวิถี New normal แบบโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามวิถี New normal แบบโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ โดยจัดมาตรการตามที่ สพฐ. และ สาธารณสุขกำหนด มีการกำหนดทางเข้าออกทางเดียว จุดวัดไข้และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าโรงเรียน ล้างทำความสะอาด ฆ่าเชื้อของเล่นของใช้ กำหนดระยะห่าง แจก หน้ากากผ้าอนามัย และ face shield ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร กำหนดสถานที่รับประทานอาหารกลางวัน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน ขอขอบคุณ ฝ่ายปกครองนำโดย ผู้ใหญ่สำเนาว์ อภิพงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ฝ่ายสาธารณสุขนำโดย รองฯ อุไร เกษมศรี (รองฯ น้อย) รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสร่างโศก ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา อสม.หมู่ที่ 7 คณะกรรมการสถานศึกษาและที่ปรึกษาทุกท่าน ที่สนุน ดูแลลูกหลานบ่อพระอินทร์ด้วยความดียิ่งเสมอมา