รายงานผลการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อเสนอ (รอบ ๖ เดือน) เสนอต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ก.ต.ป.น.)

รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการปี-2563