กิจกรรม”ยึดมั่นเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย”

วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นำโดย นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย นายเกษม พูลสงค์ ,นายสำเริง แสงทัน ,นายปฐมเกียรติ ไชยคำ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต จากนั้นได้พบปะพูดคุยข้อราชการในการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยสวมหน้ากากอนามัย และยืนเข้าแถวเว้นระยะห่าง ณ บริเวณหน้าอาคาร ๑ สพป.สระบุรี เขต ๑