โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ระหว่างโรงเรียนอนุบาลศาลาแดงและโรงเรียนวัดพระพุทธฉาย โดยได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความสามารถ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ณ โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี