การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๑ เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยนายเกษม พูลสงค์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๑ กรรมการที่ปรึกษา ,นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ กรรมการที่ปรึกษาและเลขานุการ และนางสาวสุธัญญา วาดเขียน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สระบุรี เขต ๑ ผู้ช่วยเลขานุการ พร้อมนี้ คณะกรรมการที่ปรึกษา ได้ดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๖ ท่าน คือ นายปฐมเกียรติ ไชยคำ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๑ ,นางสาวอุทุมพร แจ่มเมือง รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ,นางเฉลียว เอี่ยมสกุล รองผู้อำนวยการ สพป.อ่างทอง ,นายศุภศิษฐ์ นุ่มฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต ๑ ,นายประชา แสนเย็น รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต ๒ และนายจิมจง ทองคำวัน รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต ๒ ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร อาคาร ๑ ชั้น๓