สพป.สระบุรี เขต ๑ นำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศ ทั้ง ๑๑ ด้าน เพื่อรองรับการติดตามของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา และการรายงานผลการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมี นายสำเริง แสงทัน ,นายปฐมเกียรติ ไชยคำ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๑ ,ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม ซึ่งดำเนินการประชุมโดยกลุ่มนโยบายและแผน ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร อาคาร ๑ ชั้น ๓ สพป.สระบุรี เขต ๑