โครงการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือ และคุ้มครองเด็กนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๑ มอบหมายให้ นายเกษม พูลสงค์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร อาคาร ๑ ชั้น ๓ สพป.สระบุรี เขต ๑ ในการอบรมครั้งนี้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นผู้ดำเนินการจัดอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด และพัฒนาประสิทธิภาพครูให้มีความรู้ในการสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนและโรงเรียนรวมถึงสร้างภูมิคุมกันการป้องกันที่เกิดจากยาเสพติดและมีเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และแบ่งอบรมเป็น ๒ รุ่น ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โดยรุ่นที่ ๑ อบรมวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และรุ่นที่ ๒ อบรมวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วิทยากรผู้ให้การอบรมได้รับเกียรติจาก นางสาวรตนพร พนมพร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนยอ และคณะ ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยข้าราชการครู ในสังกัด จำนวน ๑๒๑ คน