การพัฒนาในระยะที่ ๒ การเรียนรู้ในสภาพจริง (Authentic Learning)

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน ๓๐ คน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน ๓๐ คน รวมทั้งสิ้น ๖๐ คน เข้ารับการพัฒนาในระยะที่ ๒ การเรียนรู้ในสภาพจริง (Authentic Learning) ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่เ่ป็นเลิศจากสภาพจริงของโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” และโรงเรียนแก่งคอย โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) และโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) โดยแบ่งเป็นกลุ่มละ ๑๐ คน พร้อมด้วยวิทยากรพี่เลี้ยงประจำแต่ละกลุ่ม