สพป.สระบุรี เขต ๑ จัดโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ (ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑) มอบหมายให้นายเกษม พูลสงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ (รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑) เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้ดูแลระบบและอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม DLTV นำโดย นาวสาวลลิตา ศรีสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมบุคลากรทางการศึกษา ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร นายชยพล คชขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ มาให้ความรู้การจัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโดยการเข้าถึง DLTV ด้วยแอพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพา และการใช้งานอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม รวมถึงการซ่อมบำรุงเบื้องต้นแก่ครูผู้ดูแลระบบและอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม DLTV ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร สพป.สระบุรี เขต ๑