การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ นายปฐมเกียรติ ไชยคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ (รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑) เป็นประธานกรรมการประเมินนักเรียน ระดับประถมศึกษา เพื่อรางวัลพระราชทาน พร้อมด้วย นางปราณี คำแท้ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและนางจรัสพักตร์ ชูพิพัฒน์ นักวิชาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ เข้าประเมินการคัดเลือกนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา สถานศึกษาขนาดใหญ่ จำนวน ๑ ราย คือ เด็กชายยศสรัล พนมรัตนรักษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี และสถานศึกษาขนาดกลาง จำนวน ๑ ราย คือ เด็กหญิงนิรุชา สุขเรือน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี