สพป.สระบุรี เขต ๑ ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และโรงเรียนสุจริต

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ (ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑) มอบหมายให้นายปฐมเกียรติ ไชยคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ (รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑) เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และโครงการโรงเรียนสุจริต ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน ๕๓ โรงเรียน ในการนี้ ได้ประชุมหารือการดำเนินงานจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเพื่อการนำเสนอนวัตกรรมและผลงานดีเด่นของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์)