สพป.สระบุรี เขต ๑ ประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ (ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑) เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร สพป.สระบุรี เขต ๑ และกล่าวถึงในปีการศึกษา ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ (สพป.สระบุรี เขต ๑) มีนโยบายในการยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และเป็นการขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน ตามจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ ตั้งเป้าหมายในการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้สูงกว่าระดับประเทศหรือเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓ ทั้งนี้ ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑ได้กล่าวอีกว่า เพื่อให้เกิดผลบรรลุตามเป้าหมาย จึงได้กำหนดแนวทางในการสร้างข้อสอบ Pre O-Net เพื่อให้ครูผู้สอนเข้าใจหลักการในการสร้างข้อสอบและตรวจสอบคุณภาพข้อสอบ พร้อมทั้งให้มีข้อสอบ Pre O-NET ใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนในสังกัด สพป.สระบุรี เขต ๑ ก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และนำผลการทดสอบไปใช้ในการแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เป็นรายบุคคล