สพป.สระบุรี เขต ๑ ประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบ Pre NT ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายปฐมเกียรติ ไชยคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑(รอง สพป.สระบุรี เขต ๑) เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบ Pre NT ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร พร้อมด้วยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ในนามคณะกรรมการจัดประชุม โดยการประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบ Pre NT ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบ Pre NT ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประกอบด้วยครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และคณิศาสตร์ และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วม เพื่อให้ครูผู้สอนเข้าใจหลักการในการสร้างข้อสอบและตรวจสอบคุณภาพข้อสอบให้มีข้อสอบ Pre NT ใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ (สพป.สระบุรี เขต ๑) ก่อนการประเมินผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และนำผลการทดสอบไปใช้ในการแก้ไขปรับปรุง พัฒนาคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เป็นรายบุคคล