การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ (ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑) พร้อมด้วย นายเกษม พูลสงค์ ,นายปฐมเกียรติ ไชยคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ (รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑) และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี ในการนี้ ได้กำหนดให้มีการประเมิน นายปฐมเกียรติ ไชยคำ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑ เพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี ประกอบด้วย นายดำหริ งิมสันเทียะ ผอ.สพป.อยุธยา เขต ๑ ประธานกรรมการ ,ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท กรรมการ และ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ กรรมการและเลขานุการ ได้เข้าประเมินและสรุปผลการประเมินฯ