รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑ ประชุมกลุ่มอำนวยการ พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงาน

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางกษิษฐา ช่างถม รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑ ประชุมบุคลากรและเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการทุกคน เพื่อชี้แจงงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท สพป.สระบุรี เขต ๑