ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑ รับรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายฉลาด สาโยธา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ (ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑) พร้อมด้วย นางกนิษฐา ช่างถม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ (รองผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑) ในฐานะผู้บริหารพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา ได้รับการรายงานตัวพร้อมปฐมนิเทศ นายรชต ทิพย์รอด นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยเข้าฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ สพป.สระบุรี เขต ๑