บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางจรัสพักตร์ ชูพิพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาวพาณี ทองนิล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางวาสนา พรมเสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางพยอม รุ่งสัมพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวพรพิมล ประทุมตัง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นางสาวสุกัลญา ไทยบริรักษ์ พนักงานธุรการ