สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 4) ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2562 – 31 ส.ค. 2563

Read more

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 4) ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2562 – 31 ก.ค. 2563

Read more

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 3) ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2562 – 31 มิ.ย. 2563

Read more

กิจกรรมรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1 ประกาศเผยแพร่รายงา

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบสรุปผลการดำเนินกา

Read more