รายงานผลการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อเสนอ (รอบ ๖ เดือน) เสนอต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ก.ต.ป.น.)

Read more

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (ต.ค.62-มี.ค.63) ปีงบประมาณ 2563

รายงานการใช้จ่ายเงิน

Read more