กิจกรรมรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1 ประกาศเผยแพร่รายงา

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบสรุปผลการดำเนินกา

Read more

กิจกรรมประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1 ประกาศเผยแพร่บนเว็

Read more

กิจกรรมแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1 ประกาศเผยแพร่แผนบน

Read more

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 3) ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2562 – 31 พ.ค. 2563

Read more

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาส 3) ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2562 – 30 เม.ย. 2563

Read more