เกียรติบัตรการอบรมกิจกรรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมให้กับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาล

Read more

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.

Read more