ขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕

Read more

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎ

Read more

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎ

Read more

ประชุมคณะกรรมการเก็บรวบรวมตรวจสอบข้อมูล ผลการปฏิบัติงานสายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒

Read more

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒

Read more

ประชุมคณะทำงานจัดทำคำอธิบายรายละเอียดระดับคุณภาพ การประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒

Read more

สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ตรวจติดตาม “การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓” สพป.สระบุรี เขต ๑

วันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุน

Read more

สพป.สระบุรี เขต ๑ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕

Read more

สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สพป.สระบุรี เขต ๑

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม&nb

Read more