กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎ

Read more

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎ

Read more

ประชุมคณะกรรมการเก็บรวบรวมตรวจสอบข้อมูล ผลการปฏิบัติงานสายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒

Read more

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒

Read more

ประชุมคณะทำงานจัดทำคำอธิบายรายละเอียดระดับคุณภาพ การประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒

Read more

สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ตรวจติดตาม “การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓” สพป.สระบุรี เขต ๑

วันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุน

Read more

สพป.สระบุรี เขต ๑ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕

Read more

สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สพป.สระบุรี เขต ๑

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม&nb

Read more