สพป.สระบุรี เขต ๑ ร่วมประชุมสัมมนาผู่อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ”

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕

Read more

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕

Read more

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕

Read more

ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕

Read more

ประชุมคณะกรรมการรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖

Read more