โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕

Read more

ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕

Read more

ประชุมคณะกรรมการรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖

Read more

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒)

วันพฤหัสบดีที่ ๒ กรก

Read more

ประชุมคณะกรรมการเก็บรวบรวมตรวจสอบข้อมูล ผลการปฏิบัติงานสายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒

Read more

โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต ๑

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒

Read more

ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑เป็นประธานในพิธีทำบุญและเปิดป้ายโรงเรียนอนุบาลศาลาแดง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิ

Read more